Zbiórka funduszy

Drodzy Darczyńcy, dzięki Wam Komitet Wyborczy Wyborców osiągnął dopuszczalny dla niego limit wpłat. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękujemy.

Tym samy dalsze wpłaty nie są już potrzebne i bank w imieniu Komitetu będzie odrzucał wszelkie przelewy.

Poniżej nieaktualna już instrukcja dokonywania wpłat

Jeżeli możesz wesprzeć kampanię Piotra jakąkolwiek kwotą – poniżej umieszczamy opis, jak to zrobić zgodnie z prawem. Finanse Komitetu Wyborczego są przejrzyste. Wszystkie wpłaty i wydatki są podane publicznie. Każdy może je zweryfikować. Zgodnie z naszym apelem, większość wpłacających wyraziła zgodę na publiczne podanie ich danych osobowych. Aby dokonać wpłaty, musisz mieć obywatelstwo polskie i mieszkać na stałe w Polsce.

Jak wpłacać?

Przelewem ze swojego prywatnego rachunku bankowego, wypełniając go jak poniżej:

  1. Odbiorca przelewu: Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego
  2. Adres odbiorcy: ul. Miła 22, 01-047 Warszawa
  3. Numer rachunku odbiorcy: 21 1060 0076 0000 3380 0014 1626
  4. Tytuł wpłaty: „Wpłata na rzecz KWW Piotra Waglowskiego”. Jeżeli możesz – dopisz klauzulę: „Zgadzam się na publikację moich danych na stronie WWW Komitetu”. Daje nam to transparentność działania
  5. Kwota wpłaty: wpisz tyle, ile możesz. LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA

Uwaga:

  1. To musi być PRZELEW Z PRYWATNEGO rachunku bankowego, a nie wpłata gotówki na konto czy przelew z rachunku firmy, bo wtedy cała kwota przepada na rzecz Skarbu Państwa.
  2. To musi być ZWYKŁY PRZELEW BANKOWY, a nie szybki/ekspresowy czy wpłata gotówka na rachunek.

Działamy ze wsparciem dziesiątek ochotników. Kodeks wyborczy ogranicza zakres takiej pomocy, ponieważ za wszystko, poza rozpowszechnianiem plakatów i ulotek wyborczych oraz pomocą w pracach biurowych, MUSIMY PŁACIĆ; nie wolno tego robić na zasadzie wolontariatu. Niezbędne działania możemy finansować wyłącznie z dobrowolnych wpłat od wyborców. Z Twoją wpłatą mamy szansę zwycięstwa.

TRANSPARENTNOŚĆ FINANSOWA.
Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego podjął decyzję o publikowaniu na bieżąco informacji o wszystkich dokonanych zakupach, w postaci udostępnienia skanów odpowiednich dokumentów. Zachęcamy do tego wszystkie komitety. Chcemy też w taki sam sposób ujawniać nasze źródła finansowania. Zgodnie z Art. 140. § 1 Kodeksu Wyborczego mamy obowiązek publikować dane o darczyńcach wpłacających powyżej 1750 zł. Chcielibyśmy móc opublikować dane o wszystkich wpłatach, bez limitu kwoty, ale potrzebujemy na to zgody wpłacającego. Jeżeli jej nie przesłałeś w tytule wpłaty, a jesteś gotowy jej udzielić, lub masz pytania w sprawie wpłat na rzecz komitetu wyborczego – pisz na adres: wplaty@piotrwaglowski.pl.

JEŻELI NIE WYDAMY wszystkich zgromadzonych pieniędzy, całą nadwyżkę przekażemy organizacji pożytku publicznego. Uwaga: wpłaty powyżej kwoty 26 250 zł od jednej osoby nie trafią do komitetu, lecz podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Poniżej zamieszczamy obowiązkowe cytaty z kodeksu wyborczego

Art. 132.§ 3. Środki finansowe:
2) komitetu wyborczego wyborców
– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.
§ 4. Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.
§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne.

Art. 134. § 2. Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz danego komitetu wyborczego nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów (w roku 2015 jest to kwota 1750 zł).
§ 3. Kandydat na posła, kandydat na senatora, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego będący obywatelem polskim może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego sumę nieprzekraczającą 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

Art. 140. § 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry: [---]
2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.
§ 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.

Art. 149. § 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.

Art. 506. Kto, w związku z wyborami:
1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,
4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,
5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,
8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego
– podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

Dostęp do informacji

Wedle Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu. Czy, skoro istnieje taki zapis, należy podejmować dodatkowe starania w tej kwestii? Praktyka uczy, że tak. Naród, czyli obywatele są czasami zbywani i nie otrzymują informacji, która im się należy. Jeśli obywatele nie mają dostępu do informacji na temat działania państwa, nie są w stanie sprawować zagwarantowanej im Konstytucją władzy. Należy zatem zapewnić obywatelom realny dostęp do informacji publicznej.

Aktywność obywatelska

Obywatele mają możliwość aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Jeśli państwo działa w sposób przejrzysty, obywatele mogą włączyć się w procesy podejmowania decyzji. Jest to ich przywilej. Obywatele mają prawo decydować w sprawach państwa. Prawo petycji, możliwość brania udziału w realnych, nie zaś pozornych referendach, konsultacje publiczne, obywatelska inicjatywa legislacyjna – są formami obywatelskiego zaangażowania, które nie powinno ograniczać się do teorii zapisanej na papierze.

Ochrona domeny publicznej

Człowiek jako jednostka funkcjonuje zawsze w pewnej grupie. Jednostki komunikują się i tworzą społeczeństwo. Spoiwem tego społeczeństwa jest informacja. Dzięki obiegowi informacji ludzkość tworzy kulturę i sztukę, które należą do obszaru domeny publicznej. Prawo autorskie chroni interesy twórców kultury i sztuki, jednak ochrona musi uwzględniać również interes ogólnospołeczny. Jeżeli ktoś zawłaszcza informacje będące spoiwem społecznym, to jego działanie jest antyspołeczne. Dlatego należy zapewnić ochronę domeny publicznej.

Lepsze prawo

Dostęp do informacji, obywatelska aktywność i ochrona domeny publicznej stanowią warunki niezbędne do tworzenia lepszego prawa w Polsce. Prawo należy tworzyć w oparciu o dowody podlegające weryfikacji. To z kolei wymaga stworzenia i wykorzystywania narzędzi analityki, dzięki którym będzie można ocenić skutki regulacji prawnych. Proces stanowienia prawa powinien uwzględniąć interesy poszczególnych grup obywateli wyrażone w konsultacjach publicznych.