Cztery priorytety wyborcze Piotra Waglowskiego

Ubiegając się o możliwość startowania w wyborach do Senatu Piotr Waglowski kładzie nacisk na cztery ważne sprawy:

  • dostęp do informacji;
  • aktywność obywatelską,
  • poprawę jakości legislacji,
  • ochronę domeny publicznej.

Dzięki spełnieniu tych czterech warunków obywatele będą gospodarzami we własnym kraju.

Wedle Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu. Naród, to wszyscy obywatele. Jeśli obywatele nie będą mieli dostępu do informacji na temat działania państwa, nie będą w stanie sprawować przysługującej im władzy. Dzięki przejrzystości działania państwa obywatele mogą angażować się w procesy podejmowania decyzji na tematy, które ich bezpośrednio dotyczą, które są dla nich ważne.
Udział obywateli w procesie decyzyjnym, w konsultacjach publicznych, z jednej strony, z drugiej zaś realnie działające prawo dostępu do informacji publicznej i wykorzystanie prawa petycji, pozwolą poprawić jakość przyjmowanego w Polsce prawa.

Istnieje jeszcze jeden element niezbędny i niezastąpiony, jeśli jakość prawa ma się polepszyć. Mowa tu o przygotowywaniu rzetelnych ocen skutków projektowanego prawa, które musi się opierać na dowodach możliwych do zweryfikowania. Pewność prawa stanowi jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa, które państwo winno gwarantować obywatelom.

Dostęp do informacji

Wedle Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu. Czy, skoro istnieje taki zapis, należy podejmować dodatkowe starania w tej kwestii? Praktyka uczy, że tak. Naród, czyli obywatele są czasami zbywani i nie otrzymują informacji, która im się należy. Jeśli obywatele nie mają dostępu do informacji na temat działania państwa, nie są w stanie sprawować zagwarantowanej im Konstytucją władzy. Należy zatem zapewnić obywatelom realny dostęp do informacji publicznej.

Aktywność obywatelska

Obywatele mają możliwość aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Jeśli państwo działa w sposób przejrzysty, obywatele mogą włączyć się w procesy podejmowania decyzji. Jest to ich przywilej. Obywatele mają prawo decydować w sprawach państwa. Prawo petycji, możliwość brania udziału w realnych, nie zaś pozornych referendach, konsultacje publiczne, obywatelska inicjatywa legislacyjna – są formami obywatelskiego zaangażowania, które nie powinno ograniczać się do teorii zapisanej na papierze.

Ochrona domeny publicznej

Człowiek jako jednostka funkcjonuje zawsze w pewnej grupie. Jednostki komunikują się i tworzą społeczeństwo. Spoiwem tego społeczeństwa jest informacja. Dzięki obiegowi informacji ludzkość tworzy kulturę i sztukę, które należą do obszaru domeny publicznej. Prawo autorskie chroni interesy twórców kultury i sztuki, jednak ochrona musi uwzględniać również interes ogólnospołeczny. Jeżeli ktoś zawłaszcza informacje będące spoiwem społecznym, to jego działanie jest antyspołeczne. Dlatego należy zapewnić ochronę domeny publicznej.

Lepsze prawo

Dostęp do informacji, obywatelska aktywność i ochrona domeny publicznej stanowią warunki niezbędne do tworzenia lepszego prawa w Polsce. Prawo należy tworzyć w oparciu o dowody podlegające weryfikacji. To z kolei wymaga stworzenia i wykorzystywania narzędzi analityki, dzięki którym będzie można ocenić skutki regulacji prawnych. Proces stanowienia prawa powinien uwzględniąć interesy poszczególnych grup obywateli wyrażone w konsultacjach publicznych.